World Shitoryu Karatedo Federation

Shitokai Europa /Grandmaster Yasunari Ishimi

Swiss Karate Federation SKF

Dojo's Swiss Shitoryu Karatedo Federation