World Shitoryu Karatedo Federation

Shitokai Europa /Grandmaster Yasunari Ishimi

Schweizerischer Karate Verband SKF

Dojo's Schweizerischer Shito Karate Verband